Allmänna försäljningsvillkor Privat

JL Garden är ett företag som bedriver trädgårdstjänster. Vi sköter din trädgård utifrån de krav som dina växter har. Att sköta en trädgård kräver kunskap! JL Garden innehar branschens yrkesbevis, TCYK, i Skötsel och Förvaltning, Beskärning och Trädvård, Växtkännedom, Ritningsläsning, Avvägning och Utsättning, samt Reparation/montering av lekredskap och träarbeten. Företaget genomsyras av ett stort miljötänk vilket betyder att man försöker använda de miljövänligaste alternativen utan att för den skull göra avkall på kvalitén.

att, bort, iväg, undan, kan, vill, av, när, ska, man, ta, ner, upp, fram, altan, altaner, altanen, anlägg, anlägga, anlägger, anläggning, apel, beskär, beskära, beskäras, beskärning, beskärnings, beskärningen, bespruta, besprutning, besprutningen, billig, billiga, billigt, billigare, billigast, billigaste, blad, bladen, bladens, bladet, bladets, blomma, blommans, blommat, blommor, blommorna, blommornas, bra, bränna, buske, busken, buskens, buskar, buskarna, buskarnas, bäst, bästa, damm, dammen, dammens, ekologisk, ekologiskt, ekologiska, ekonomisk, ekonomiskt, ekonomiska, flis, flisa, flisning, fruktträd, fruktträden, fräsa, fräsning, fälla, fällas, fällt, fäller, fällning, gräs, gräset, gräsets, gräsmatta, gräsmattan, gräsmattans, gräsmattor, gräsmattorna, gräsmattornas, gräsfrö, gräsfrön, gräsfröna, gräsfröer, gräsfröerna, gräsklipp, gräsklippning, gräsklippare, gräsklipparen, gräsklipparens, gödsla, gödslar, gödslas, gödsling, göda, gödas, gödning, halt, halka, halkar, hem, hemma, hemträdgård, hemträdgården, hemträdgårdens, hemträdgårdar, hemträdgårdarna, hemträdgårdarnas, hjälp, hjälpa, häck, häcken, häckens, häckar, häckarnas, häckklipp häckklippning, häckklippnings, hägg, häggen, högtryck, högtryckstvätt, högtryckstvätta, högtryckstvättning, jord, jorden, jordfräs, jordfräsning, justera, justering, kapa, kapar, kapas, kapat, kapning, klippa, klippas, klipps, klipper, klippning, kompost, komposter, komposterna, kompostera, kratta, krattar, krattning, krattningen, körsbär, körsbärsträd, körsbärsträden, lagerhägg, lagerhäggen, liguster, ligustern, ligusterhäck, lufta, luftas, luftat, luftning, luftningen, lägga, löv, löva, löven, lövens, lövsugning, lövsug, lövsuga, lövsugare, lövsugaren, lövblås, lövblåsa, lövblåsning, lövblåsare, lövblåsare, marksten, markstenar, markstenarna, miljö, miljön, miljöer, miljövänlig, miljövänliga, miljövänligast, miljövänligaste, ogräs, ogräset, ogräsen, ogräsets, ogräsbränning, plantera, planterat, planterats, planterar, plantering, planteringar, plattor, plattorna, plommonträd, plommonträden, prisvärt, prisvärd, prydnadsapel, puts, putsa, putsning, päronträd, päronträden, rabatt, rabatten, rabattens, rabatter, rabatterna, rabatternas, rengör, rengöra, rengöring, ros, rosen, rosor, rosorna, rosornas, rosors, rosens, rotskott, rotskotten, rulla, rulle, rullar, rullgräs, salt, salta, saltar, saltning, service, servicen, skotta, skottar, skottas, skottning, snö, snön, sköta, sköter, skötsel, skötseln, snabb, snabbt, snabba, snabbast, spirea, spirean, spireahäck, spireahäcken, spruta, sprutat, sprutning, sprutningen, sprutningens, stamskott, stamskotten, stenläggning, stenläggningen, stubbe, stubbar, stubbarna, stubbfräsning, stubbfräsa, stubbfräsare, städa, städat, städas, städats, städar, städning, städningen, syren, syrenen, syrén, syrénen, tcyk, transport, transporten, transportera, transporterar, trimma, trimmas, trimmat, trimmats, trimmning, trimningen, trimmar, trädbeskärning, träd, träden, trädens, trädet, trädets, trädgård, trädgårds, trädgårdar, trädgårdarna, trädgårdarnas, trädgården, trädgårdens, trädgårdsskötsel, trädgårdstjänst, trädgårdstjänster, trädgårdstjänsten, trädgårdstjänsterna, trädgårdsservice, trädgårdsservicen, utbildad, utbildade, utbildats, utemöbler, utemöblerna, uteplats, uteplatsen, vattna, vattnat, vattnas, vattnats, vattning, vattningen, vertikalskär, vertikalskära, vertikalskäras, vertikalskärare, vertikalskärning, yta, ytans, ytor, ytorna, ytornas, äppelträd, äppelträden, ättika, österlen, skåne, skånsk, tomelilla, ystad, sjöbo, simrishamn, simris, simrislund, sövestad, lunnarp, hoby, tommarp, svarte, nybrostrand, köpingebro, glemmingebro, hammenhög, gärsnäs,

 

Allmänna försäljningsvillkor och information för privatkunder


Garanti på utfört arbete

Vi garanterar att arbeten utförs på ett professionellt sätt. Vi

använder gärna produkter ur vårt eget sortiment.

När vi använder dessa produkter kan vi lämna

resultatgaranti. Vid användning av andra produkter lämnas

ingen resultatgaranti.


Förbrukningsartiklar / Materialförsäljning

I de fall förbrukningsartiklar/produkter ej ingår i timdebiteringen som t.ex.

gödsel, matjord eller gräsfrö önskas av kunden så

debiteras dessa i enlighet med vid var tid gällande produktprissättning.

Produktpriser lämnas av JL Garden på förfrågan från kund.


Fakturering, moms och F-skattebevis

Uppdrag samlingsfaktureras en gång per månad i efterskott och med

betalningsvillkor 20 dagar netto. Moms ingår i samtliga priser i denna

prislista.

Ev frågor om faktura skall ställas till JL Garden.

Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta enligt 6 § Räntelagen

samt påminnelseavgift med f n 60 kr inklusive moms.

JL Garden är godkänd för F-skatt.


Kundens kreditvärdighet

Vi förbehåller oss rätten att ta kreditupplysning. Förskottsbetalning kan

komma att krävas beroende på utfall av kreditupplysning.


Husarbete

Många av de tjänster som JL Garden erbjuder ger rätt till

reducerad debitering enligt Skatteverkets regler för Husarbete - dock

inte alla. Den information som ges från JL Garden skall inte ses

som komplett information eller utfästelse. Kunden är ansvarig att själv

förvissa sig om gällande skatteregler. Mer information finns på

www.skatteverket.se

Vid utförande av Husarbete faktureras kunden enligt skatteverkets

definition Fakturamodellen vilket innebär att, den del av arbete som

JL Garden anser är Husarbete, enbart faktureras kunden med halva

beloppet varefter JL Garden erhåller ersättning för resterande del

från Skatteverket.

Om JL Garden nekas ersättning från Skatteverket för utfört arbete är

kunden, oavsett anledning härtill, skyldig att ersätta JL Garden för

komplett fordran för utfört arbete.


Priser och dess varaktighet

Vid var tid gällande prislista finns tillgänglig på www.jlgarden.se.

Priserna i JL Gardens prislista är rekommendationspriser som gäller

tillsvidare. Lokala avvikelser kan förekomma.


Debiteringsgrundande tid

I de fall tjänster debiteras med tid som enhet påbörjas debitering när

personal anländer till uppdragsadressen och avslutas när

personal lämnar adressen. Förberedelser och efterarbeten som

avlastning, lastning etc. som personal utför på

uppdragsadressen är således debiteringsgrundande.

Vid uppdrag som sker på annat ställe än på kundens adress, t.ex. inköp

på kunds begäran eller transport av avfall till avfallsstation, sker

debitering med tid motsvarande tiden för uppdragets utförande inkl.

restid.


Avbokning/Ombokning/Uppsägning vid abonnemang

Planerat besök kan, t.o.m vardagen före planerat besök, avbokas eller

ombokas till annan tidpunkt.

Vid avbokning senare än vardagen före planerat besök, eller om uppdrag ej

kan utföras av anledning som ej är hänförlig till omständighet som JL Garden

skäligen kunnat påverka, debiteras 50% av beräknad debitering för

arbetstid som om arbetet hade utförts.

Vid tillsvidareabonnemang tillämpar vi 60 dagars ömsesidig uppsägningstid.

Uppsägning skall ske skriftligen av uppsägande part. Under uppsägningstiden

kan planerade besök ombokas till annan tidpunkt, men ej avbokas.

Vid säsongsavtal löper abonnemanget under den säsong som avtalas med

automatisk förnyelse 2 månader före den nya säsongen inleds om

abonnemanget då ej sagts upp av kunden.


Avbokning/Ombokning av engångsuppdrag

Avtalade engångsuppdrag där JL Garden avsatt mindre än 3 timmars

arbetstid kan ombokas eller avbokas t.o.m tredje vardagen före planerat

utförande. Avbokning/ombokning där JL Garden avsatt 3 timmar eller mer

skall ske senast 7 vardagar före utförandet.

För sent avbokade/ombokade engångsuppdrag debiteras med 50% av

beräknad debitering för arbetstid som om arbetet hade utförts.


Objekts tillgänglighet

Priser förutsätter att objekt där arbete ska utföras är tillgängligt för JL Garden

på ett sådant sätt att arbetet kan utföras med lämpliga redskap

och i övrigt utan försvårande omständigheter.


Debitering för produkter vid avbokade uppdrag

Om kunden avbokar ett uppdrag där JL Garden har beställt

produkter/material specifikt åt kunden är kunden skyldig att betala för dessa

om avbeställning hos JL Gardens leverantör ej är möjlig.


Reklamationer och Ansvarsbegränsning

Reklamation på utfört arbete görs i första hand till JL Garden som är ansvarig för utförandet av tjänsterna i denna prislista. JL Gardens ansvar omfattar ej skador som uppkommer på, eller

anspråk som görs av kund eller tredje man, förorsakade av ev brister i

erbjuden tjänst.

Eventuellt skadeståndanspråk som ställs på JL Garden kan aldrig

överstiga det belopp som debiterats kund för aktuellt tjänst vid det

besökstillfälle som skadeståndsanspråk avser.


Tolkningsföreträde

Vid skriftlig överenskommelser gjorda mellan JL Garden och kund skall

överenskommelse med kund anses ha företrädelse gentemot dessa

allmänna villkor.JL Garden

trädgårdstjänster